FIFA 17 เทคนิคการเล่น / หาโอกาสเข้าทำ (ATTACKING TIPS)

วิธีที่ผมใช้ทางการปั้นเกมรวมถึงวิธีการใช้สกิลเลี้ยงหลอกล่อแต่ละเกม ที่ผมใช้มากสุด Bodyfeint,  Fakeshot, Dragback , Heel to heel, No touch  รวมถึง Basic control ที่ควรมีติดตัวไว้ใช้ด้วย